На основу чл. 55. ст. 3 тачка 1) Закона о спорту Републике Србије („Сл.Гласник РС“, бр. 10/2016) и чл. 40. тачка 1) Статута падобранског клуба ветерана 63. падобранске бригаде – „Архистратиг“ од 05.12.2015. године, Скупштина Падобранског клуба ветерана 63. падобранске бригаде – „Архистратиг“, на седници одржаној 12.01.2017. године, усвојила јe

С Т А Т У Т
Падобранског клуба ветерана
63. падобранске бригаде – „Архистратиг“

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Падобрански клуб ветерана 63. падобранске бригаде – „Архистратиг“ (у даљем тексту: Клуб) је добровољно, патриотско и недобитно спортско удружење основано ради развоја, промоције и популаризације падобранства у свим облицима и у оквиру ваздухопловног спорта.
Клуб је у остваривању својих циљева и задатака самостално спортско удружење.

Члан 2.

Клуб је основан 09. децембра 7523. / 2014. године у Београду.

Члан 3.

Назив Клуба је: Падобрански клуб ветерана 63. падобранске бригаде – „Архистратиг“.
Скраћени назив Клуба је: ПКВ 63. падбр „Архистратиг“.
Облик организовања Клуба је: спортско удружење.
Назив Клуба на руском језику је: „Парашютно-десантный клуб ветеранов 63-й Десантной бригады – ˮАРХИСТРАТИГˮ
Назив Клуба на енглеском језику је: „Skydiving Club of the Veterans of the 63rd Parachute Brigade – „Arhistratig“
Седиште Клуба је у Београду.
Подручје деловања Клуба је: на територији Републике Србије.

Члан 4.

Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Уставом Републике Србије, Законом, овим Статутом и Статутима органа и организација чији је члан.
Падобрански клуб ветерана 63. Падобранске бригаде – „Архистратиг“ је пуноправни члан Ваздухопловног савеза Србије и Међународног савеза десантњика Русије (Международный союз десантников России).

Члан 5.

Клуб има свој грб, заставу, амблем, значке и дипломе чији изглед и употребу регулише Управни одбор Клуба посебном одлуком.
Клуб има печат елипсастог облика на којем је, ћириличним писмом, исписан назив клуба и у средини је знак Клуба.
Клуб има свој штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Клуба и остављен простор за број и датум.
Химну, мото, облик и садржај чланске карте, интернет презентацију и славу Клуба утврђује Управни одбор Клуба, посебном одлуком.
Службена преписка у Клубу је србским језиком и ћириличним писмом.

Члан 6.

Клуб може одлуком Управног одбора основати са другим клубовима одговарајући савез или се учланити у одговарајуће савезе у области спорта, како у земљи тако и у иностранству.
Клуб у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја спортског падобранства, организује семинаре и такмичења за која је надлежан и остварује друге циљеве и задатке утврђене плановима Клуба и надлежног гранског савеза.
Организација и рад Клуба уређује се овим Статутом.

Члан 7.

Стручни рад у Клубу обављају врхунски спортски стручњаци и стручњаци у спорту, у складу са Законом, правилима Клуба и надлежног гранског савеза.

Члан 8.

Међусобни односи, права, обавезе и одговорности заснивају се на начелима добровољности, равноправности, патриотизма, спортског духа и морала.
Начело добровољности остварује се на основу принципа да је чланство у Клубу на добровољној основи.
Начело равноправности остварује се на праву свих чланова Клуба на равноправно одлучивање, у складу са њиховим статусом у Клубу.
Начело патриотизма остварује се на праву и обавези свих чланова Клуба да се у сваком тренутку први одазову на позив Отаџбине за одбрану од било које врсте и начина угрожавања.
Начело спортског духа и морала остварује се искључивом применом спортских и моралних принципа у свим ситуацијама, а посебно на такмичењима, спортским приредбама и у раду Клуба.

Члан 9.

У Клубу је забрањена свака врста полне, расне, верске, националне, родне, територијалне или било које друге дискриминације, било непосредне или посредне, у складу са Законом.
У Клубу није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КЛУБА

Члан 10.

Клуб обавља циљеве и задатке који су од значаја за развој и унапређивање спортског падобранства и од користи за његове чланове, а нарочито:
1) обезбеђује услове за бављење спортским падобранством члановима Клуба;
2) заступа заједничке интересе чланова Клуба пред државним и другим спортским органима и организацијама, чији је члан;
3) посебну сарадњу Клуб остварује са Министарством одбране, Министарством унутрашњих послова (САЈ, Жандармерија, Сектор за ванредне ситуације) Републике Србије, Генералштабом Војске Србије (Команда КоВ, Команда РВиПВО, Команда за Обуку, Спецбр-63падб), ПК Делта, ПК Феникс, ПК Сребрни змај, ПК Црвена Звезда, АК Нови Сад, АК Зрењанин, АК Кикинда, АК Трстеник, АК Бор, АК Крушевац, АК Јагодина, АК Смедерево, АК Подгорица, ПК Титоград, АК Никшић, Удружењем ветерана 63. падбр у Црној Гори, СЈП Републике Српске, АК Куманово, МЧС Русије, ДОСААФ, ВДВ, Сверуским Савезом удружења ветерана ВДВ, МСД Русије, H.E.L.A.R.U, ПК Бер Шева, ПК Хабоним, АК Ерден-Монтана, МК Ноћни Вукови;
4) обезбеђује стручну помоћ члановима и предузима одговарајуће активности ради унапређивања и омасовљења њиховог рада;
5) организује иновације знања кадрова у Клубу, посебно руководећих и стручних радника;
6) усмеравање млађих чланова да се бављењем спортом, васпитавају у духу традиције, патриотизма, толеранције и пријатељства;
7) организује рад са децом ометеном у развоју, као и са осталом хендикепираном децом, мирнодопским и војним инвалидима, као и специјалне обуке за њихове потребе;
8) јача и изграђује висок морал и спортски дух код својих чланова;
9) учествује у изградњи, одржавању и управљању спортским објектима, наменским објектима и техници који су потребни Клубу;
10) издаје публикације и интернет презентације о спортским и другим активностима Клуба;
11) промовише ветеране 63. падобранске бригаде, дух патриотизма, војничке и ратничке части;
12) развија ваздухопловни интернационализам на међународном плану, у складу са начелима Ваздухопловног савеза Србије (у даљем тексту ВСС).
13) ангажовање и сарадња са ВСС и другим органима и организацијама;
14) обављање активности које му припадају по статуту ВСС и по статутима других међународних организација чији је члан;
15) организује и одржава национална такмичења у спортском падобранству, која му се повере;
16) организује и спроводи међународна такмичења у спортском падобранству, која му се повере;
17) организује, спроводи и учествује у свим падобранским обукама и манифестацијама у земљи и иностранству;
18) организује и учествује у ДЕМО скоковима на територији Републике Србије и у иностранству;
19) организовање извођења падобранских скокова;
20) извођење тандем скокова;
21) организовање обуке почетника;
22) организовање тренинга;
23) организовање такмичења, турнира, купова у складу са правилима такмичења;
24) учествовање на такмичењима и турнирима у земљи и иностранству;
25) обавља све друге активности у циљу развоја, унапређења и популаризације падобранства у медијима, образовним институцијама и другим организацијама.

Члан 11.

Клуб може основати привредно друштво или друго правно лице, у складу са законом, ради прибављања средстава потребних за остваривање својих спортских циљева.
Клуб – оснивач користи целокупну остварену нето добит тог основаног правног лица за остваривање својих спортских циљева утврђених статутом.
Ако Клуб оснује спортско привредно друштво и на њега пренесе права и обавезе у погледу учешћа у одређеном рангу такмичења и права и обавезе према одређеним спортским и другим ангажованим лицима, у складу са законом и спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза, новоосновано спортско привредно друштво одговара за обавезе Клуба – свог оснивача настале пре свог оснивања.

Члан 12.

Клуб може непосредно да обавља привредну или другу делатност којом се стиче добит у складу са законом којим се уређује класификација делатности.
Клуб региструје само једну привредну делатност под следећим условима:
1) да је привредна делатност у вези са статутарним циљевима Клуба;
2) да је привредна делатност предвиђена статутом;
3) да је привредна делатност мањег обима, односно да се обавља у обиму потребном за остваривање циљева Клуба;
4) да је привредна делатност уписана у Регистар.
Клуб може отпочети са непосредним обављањем привредне делатности из става 1. овог члана тек након уписа у Регистар.
Послови које Клуб закључи супротно ст. 1. и 2. овог члана правно су ваљани, осим ако је треће лице знало или је морало знати за прекорачење.
Клуб нема право да остварену добит од привредне или друге делатности расподељује својим оснивачима, члановима, члановима органа спортског удружења, директорима, запосленима или са њима повезаним лицима.
Под повезаним лицима, у смислу овог закона, сматрају се лица која су као таква утврђена законом којим се уређују привредна друштва.

III ЧЛАНОВИ КЛУБА И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ

Члан 13.

Чланови Клуба су регистровани спортисти и друга лица која на задовољавајући начин могу да извршавају задатке и циљеве који проистичу из Статута Клуба.
Чланство у Клубу је добровољно.
Чланови Клуба имају права и обавезе утврђене Законом, овим Статутом и општим актима и спортским правилима надлежног гранског савеза и Статутима органа и организација, чији је члан.

Члан 14.

Висина годишње чланарине у Клубу не може бити већа од једне десетине просечне зараде на нивоу Републике Србије утврђене за претходну буџетску годину.

Члан 15.

Чланови Клуба имају следећи статус:
1) редовни чланови који имају право да учествују у избору органа Клуба и да буду бирани у те органе, са правом гласа на седницама Скупштине;
2) придружени чланови који имају право да учествују у раду Скупштине Клуба и да износе своје ставове, мишљења и предлоге, без права гласа на седницама Скупштине.
Придружени чланови су лица на обуци без дозволе падобранца, спортски падобранци (који имају „А“ и/или „Б“ дозволу падобранца) и појединци из других спортских органа и организација, територијалних клубова, спортско привредних друштава, спортских удружења и осталих удружења, ако испуњавају следеће услове:
1) да су регистровани у складу са законом;
2) да њихови циљеви одговарају циљевима Клуба;
3) да испуњавају услове прописане законима и подзаконским актима, као и општим актима Клуба, за обављање спортских активности и делатности;
4) да приложе писану изјаву да у потпуности прихватају Статут и друге опште акте Клуба, као и надлежност Сталног спортског Арбитражног суда при Спортском савезу Србије за решавање свих спорова који настану при остваривању права и испуњавању обавеза из чланства у Клубу;
5) да обављају своју делатност најмање годину дана.
3) почасни чланови који имају саветодавну улогу, без права гласа на седницама Скупштине.
Почасни чланови су појединци који су својим ангажовањем и заслугама допринели афирмацији падобранства и Клуба.
Сваки члан Клуба може дати иницијативу или предлог да се одређено лице именује за почасног члана Клуба.
Чланство у Клубу се не може преносити нити наследити.
Малолетна лица могу да постану чланови Клуба уз писмено одобрење родитеља или старатеља.

Члан 16.

Одлуку о пријему у чланство и престанку својства члана Клуба доноси Управни одбор.

Члан 17.

Редовни чланови Клуба могу да буду лица:
1) која су одслужила војни рок са оружјем,
2) која се активно баве спортским падобранством (имају „Ц“ и/или „Д“ дозволу падобранца и имају звање инструктора падобранства) и
3) која су у претходне две такмичарске сезоне учествовали на такмичењу у складу са календаром такмичења Ваздухопловног савеза Србије или Светске ваздухопловне федерације (ФАИ) и/или су обављали дужности на такмичењима у организацији ВСС и/или ФАИ.
За жене, ученике, ученице, студенте и студенткиње није услов одслужења војног рока са оружјем.

Члан 18.

Права и обавезе чланова Клуба су да:
1) у оквиру Клуба покрећу и разматрају сва питања из делокруга рада Клуба у циљу унапређења спортског падобранства;
2) непосредно или преко својих представника у органима Клуба дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и др.;
3) иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања и рада у Клубу у складу са својим статусом;
4) користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Клуб у оквиру своје активности;
5) буду бирани и бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у Клубу и управљају пословима Клуба у складу са својим статусом;
6) дају Клубу информацију и податке које он од њих тражи ради обављања Законом и Статутом предвиђених послова и задатака;
7) уредно плаћају Клубу чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад Клуба;
8) у међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух;
9) међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом, другим актима Клуба и одлукама органа Клуба;
10) учествују у стручним активностима Клуба,
11) остварују увид у рад Клуба и његових органа;
12) учествују у утврђивању плана и програма рада Клуба;
13) испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Клуба;
14) својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака Клуба;
15) чувају спортски и друштвени углед Клуба;
16) извршавају пуноважно донете одлуке органа Клуба;
17) учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Клуба.

Члан 19.

Лице може да буде примљено за редовног члана Клуба ако:
1) испуњава услове из члана 17. овог Статута;
2) уплати годишњу чланарину, у висини и року утврђеним одлуком Управног одбора Клуба.

Члан 20.

Молба за пријем у чланство Клуба подноси се у писаној форми.
Уз молбу се прилаже:
1) изјава о прихватању Статута и других општих аката Клуба;
2) изјава о прихватању надлежности Сталног спортског арбитражног суда при Спортском савезу Србије за решавање свих спорова који настану при остваривању права и испуњавању обавеза из чланства у Клубу;
3) попуњен упитник за Књигу чланова Клуба;
4) доказ о испуњености услова из члана 17. овог Статута;
5) фотокопија личне карте.
Члан Клуба који не испуни услов из члана 17. став 1. тачка 3) стиче статус придруженог члана Клуба.

Члан 21.

Управни одбор Клуба одлучује о пријему у чланство у року од 15 дана од дана подношења уредне молбе.
Управни одбор Клуба ће одбити молбу за пријем у чланство уколико нису испуњени услови из члана 17. овог Статута.
У случају да је одбијена молба за пријем у чланство, подносилац може поднети жалбу Скупштини Клуба, чија одлука је коначна.
У случају да је молба прихваћена, подносилац исте дужан је да, у року од 15 дана од дана обавештења о пријему у чланство, Клубу уплати годишњу чланарину.
Износ чланарине својом одлуком одређује Управни одбор Клуба.
Након доношења одлуке о пријему, подносилац молбе потписује приступницу.
Уколико подносилац молбе не изврши уплату чланарине у року из става 4. овог члана, сматра се да је одустао од чланства у Клубу.
Права члана Клуба се остварују од дана уплате чланарине.

Члан 22.

Чланство у Клубу престаје:
1) одлуком Управног одбора Клуба о искључењу члана;
2) иступањем члана из Клуба;
3) 3 месеца после истека рока за који је члан последњи пут платио годишњу чланарину;
4) престанком рада Клуба;
5) смрћу члана.

Члан 23.

Искључење члана Клуба могуће је ако члан:
1) својим активностима штети угледу Клуба;
2) поступа супротно интересима Клуба или одлукама органа Клуба;
3) буде осуђен правоснажном судском пресудом на казну затвора од три месеца и више;
4) својим поступцима и актима, после изрицања мере опомене, поново крши законске обавезе, Статут и друге опште акте Клуба;
5) престане да испуњава услове за пријем у чланство Клуба.
У случају да постоји неки од услова за искључење из чланства Клуба, Управни одбор ће члана Клуба упозорити на могућност искључења и оставити му рок од 15 дана да се изјасни о приговорима на његов рад.
У случају из претходног става, Управни одбор је дужан да члану остави рок од највише 7 дана за отклањање пропуста у раду.
Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Клуба већином од укупног броја чланова и писмено је саопштава члану Клуба.
На одлуку Управног одбора Клуба о искључењу, члан може поднети жалбу Скупштини Клуба.
Одлука Скупштине Клуба по жалби је коначна.
Бивше чланове који су искључени из Клуба због неплаћања чланарине, Управни одбор може поново примити уколико плате заосталу чланарину.

Члан 24.

Редовни и придружени чланови Клуба дужни су да уплате прописану чланарину у износу и роковима које утврди Управни одбор Клуба.
Редовни чланови који не уплате чланарину у прописаном року и припадајућем износу, не могу учествовати у одлучивању у органима Клуба у текућој години, а ако то не учине до краја текуће године, губе статус члана Клуба.
Придружени чланови Клуба који не уплате чланарину у прописаном року и припадајућем износу, не могу учествовати у раду органа Клуба у текућој години, а ако то не учине до краја текуће године, губе статус члана Клуба.
Уколико члан Клуба, упркос двострукој опомени, не плати заосталу годишњу чланарину у року од 7 дана од дана пријема друге опомене, истеком овог рока аутоматски се гаси његово чланство, без доношења одлуке о искључењу.
Управни одбор Клуба на свом следећем заседању верификује искључење чланова Клуба по било ком основу.

Члан 25.

У случају да се чланови Клуба понашају на начин супротно одредбама члана 18. ст. 1. тач. 1), 8) и 15) лица у надлежности Клуба могу поднети дисциплинску тужбу Дисциплинском судији Ваздухопловног савеза Србије.
Након спроведеног поступка Дисциплински судија, односно Дисциплинско Веће, изричу казну предвиђену Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ВСС-а.

Члан 26.

Иступање из чланства Клуба могуће је само на основу писане изјаве члана Клуба о иступању, уз отказни рок од максимално месец дана.
Спортиста не може једнострано да иступи из спортског удружења у случају када се уговором обавезао да ће остати члан до истека одређеног рока, осим ако је у складу са законом уговор раскинут, поништен или је утврђена његова ништавост.

Члан 27.

Чланови чије је чланство у Клубу престало, из било ког од наведених разлога, немају право на повраћај уплаћене чланарине.

Члан 28.

Члан Клуба одговара за своје обавезе према Клубу које су настале пре престанка својства члана Клуба.
Престанком својства члана Клуба, престаје и мандат члана у органима и радним телима Клуба.

Члан 29.

Спортисти могу у Клубу да се баве спортским активностима аматерски или професионално, у складу са спортским правилима Ваздухопловног савеза Србије и Законом о спорту.

Члан 30.

Професионални спортиста је лице које се бави спортским активностима у виду занимања у оквиру Клуба.
Професионални спортиста заснива са Клубом радни однос, у складу са Законом.
Клуб и спортиста закључују, у складу са Законом и спортским правилима, Уговор о раду на одређено време којим се регулишу међусобна права, обавезе и одговорности.

Члан 31.

Клуб је дужан да закључи уговор о осигурању својих врхунских спортиста и врхунских спортских стручњака од последица несрећног случаја за време обављања спортске активности, односно стручног рада у спорту, а на основу утврђеног рангирања спортиста и спортских стручњака.
Осигурана сума на коју мора бити уговорено обавезно осигурање по једном спортисти, односно спортском стручњаку из става 1. овог члана не може бити нижа од: 10.000 евра у динарској противвредности за случај смрти спортисте, односно спортског стручњака; 20.000 евра у динарској противвредности за случај трајног губитка опште радне способности спортисте, односно спортског стручњака или способности да се бави спортским активностима и спортским делатностима; 5.000 евра у динарској противвредности за случај привремене спречености за бављење спортским активностима и спортским делатностима, на име накнаде за губитак прихода и стварних трошкова лечења спортисте, односно спортског стручњака.
Ако Клуб не закључи уговор из ст. 1. овог члана, дужан је да надокнади штету коју претрпи спортиста, односно спортски стручњак који није осигуран.

Члан 32.

За обављање својих активности Клуб обезбеђује услове за безбедно бављење тим активностима, стручњаке за вођење стручног рада, планирање и евиденцију стручног рада и вођење базичних евиденција.

Члан 33.

Спортиста је обавезан да се подвргне утврђивању опште и посебне здравствене способности у складу са Законом и спортским правилима о бављењу појединим спортовима.

IV ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ

Члан 34.

Чланови Клуба и чланови органа Клуба, који намерно или из нехата поступе супротно Статуту Клуба, другим општим актима Клуба, одлукама органа Клуба или повреде углед Клуба, дисциплински су одговорни у складу са Законом, овим Статутом и актима надлежног гранског савеза.
Дисциплинске казне које се могу изрећи су:
1) опомена;
2) јавна опомена;
3) суспензија;
4) новчана казна;
5) забрана обављања дужности у оквиру Клуба;
6) искључење из Клуба.
Управни одбор Клуба доноси Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности Клуба.
Ниједан члан Клуба не може бити дисциплински кажњен због коришћења својих права утврђених законом, овим Статутом и другим општим актима Клуба.

Члан 35.

Стручно лице ангажовано у Клубу које спортисту изложи спортским активностима које могу да угрозе или погоршају његово здравствено стање чине најтежу повреду својих обавеза за коју му се може изрећи казна искључења из Клуба, односно, са њим се може раскинути уговор о раду.
V УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ КЛУБОМ

Члан 36.

Клубом управљају чланови преко њихових изабраних представника у органима Клуба.

Члан 37.

Органи Клуба су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Председник и Генерални секретар Клуба.
Скупштина

Члан 38.

Скупштина је највиши орган Клуба.
Скупштину сачињавају сви редовни чланови Клуба.

Члан 39.

Чланови Скупштине су дужни да, приликом доношења одлука, уважавају интересе Клуба.

Члан 40.

Скупштина Клуба одлучује о:
1) усвајању, односно изменама и допунама статута Клуба;
2) усвајању финансијских и прихватању ревизорских извештаја;
3) усвајању извештаја о реализацији програма који се финансира из јавних средстава;
4) избору, односно именовању и разрешењу лица овлашћеног за заступање и чланова органа Клуба;
5) удруживању у савезе;
6) статусним променама;
7) престанку Клуба;
8) жалбама на одлуке других органа Клуба;
9) промени намене спортских објекта којим Клуб располаже;
10) доношењу програм рада и развоја Клуба;
11) формирању секције, односно огранака и формирању нових органа;
12) другим питањима утврђеним законом и статутом Клуба.

Члан 41.

Редовна седница Скупштине се одржава једном годишње, а најкасније до краја априла текуће године.
Седницу Скупштине сазива Председник Клуба.
Ванредна седница Скупштине се одржава на захтев Председника Клуба, Управног одбора, Надзорног одбора или једне трећине редовних чланова Клуба са правом гласа уз предлагање дневног реда.
Уколико се испуне услови из претходног става, ванредна седница Скупштина се заказује у року од 7 дана.
Уколико Председник Клуба не сазове седницу Скупштине по захтеву из става 2. овог члана, седницу Скупштине може сазвати орган, односно чланови Скупштине који су њено сазивање тражили.
Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева за одржавање Скупштине, с тим да између подношења уредног захтева за њено одржавање
и одржавања Скупштине Клуба не сме да протекне више од 30 дана, а само изузетно, из разлога утврђених статутом, рокови за сазивање и одржавање Скупштине могу бити и двоструко дужи.

Члан 42.

Радом Скупштине руководи Председник Клуба, председник Надзорног одбора Клуба или овлашћени представник чланова Клуба који су Скупштину сазвали
О току рада седнице Скупштине води се записник, који потписују 2 присутна члана Скупштине у улози оверивача записника и записничар.
Записник садржи: број присутних чланова, резултате гласања и избора, предлоге и одлуке са именима предлагача.
Сваки члан Скупштине има право да на основу образложеног предлога разгледа записник.

Члан 43.

Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине редовних чланова Скупштине.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова Скупштине.
Скупштина доноси одлуку о доношењу новог статута или изменама и допунама статута Клуба, статусним променама, отуђењу имовине и престанку рада Клуба двотрећинском већином гласова од укупног броја чланова Скупштине.

Члан 44.

Рад Скупштине Клуба уређује се Пословником о раду Скупштине.
Управни одбор

Члан 45.

Управни одбор Клуба је орган управљања Клуба.
Управни одбор Клуба броји 5 чланова.

Члан 46.

Председник Клуба истовремено је и председник Управног одбора Клуба.

Члан 47.

Чланове Управног одбора Клуба бира Скупштина из реда истакнутих друштвених и спортских личности, стручњака у спорту, редовних, придружених или почасних чланова, на предлог Председника Клуба.

Члан 48.

Чланови Управног одбора бирају се на време од 4 године и могу бити поново бирани.

Члан 49.

Мандат члана Управног одбора Клуба престаје пре истека времена на које је изабран у случају:
1) ако поднесе писмену оставку;
2) ако га Скупштина разреши дужности због;
а. кршења одредаба Статута или других општих аката Клуба,
б. неиспуњења преузетих обавеза,
в. неприсуствовања седницама Управног одбора и
г. у случајевима из члана 22. Статута.

Члан 50.

Управни одбор Клуба:
1) утврђује предлог Статута Клуба и других општих аката које доноси Клуб, предлог програма рада и предлог финансијског плана Клуба;
2) одлучује о оснивању спортског привредног друштва од значаја за Клуб, односно о његовом гашењу;
3) доноси опште акте чије доношење није у надлежности Скупштине Клуба;
4) усваја завршни рачун Клуба;
5) одлучује о стицању и престанку чланства у Клубу;
6) утврђује програм спортске сарадње;
7) одлучује као другостепени орган о жалбама против првостепених одлука секција или огранака Клуба и именованих лица Клуба;
8) именује и разрешава Генералног секретара Клуба;
9) додељује награде и признања Клуба;
10) даје сагласност на Правилник о систематизацији радних места у стручној служби;
11) даје сагласност за потписивање појединачног уговора;
12) одређује која се документа и подаци сматрају службеном или другом тајном;
13) бира представнике Клуба у организацијама и савезима чији је Клуб члан;
14) одлучује о ангажовању стручњака у Клубу;
15) уређује унутрашњу организацију Клуба;
16) усваја план стручног рада у обављању спортских активности и план стручног оспособљавања у Клубу;
17) одређује начин вођења евиденција о стручном раду у Клубу;
18) одлучује са којим спортистима, инструкторима и тренерима ће Клуб закључити уговор и утврђује садржину тог уговора (висину накнаде за закључење уговора и накнаде за бављење спортским активностима, рок на који је уговор закључен, услове и начин раскидања уговора, међусобна права и обавезе и сл.);
19) даје сагласност на уговоре о спонзорству који стварају обавезе за Клуб;
20) одлучује о удруживању Клуба у друштва и савезе;
21) одлучује о формирању спортских школа, њиховом плану, начину рада и обезбеђивању средстава;
22) одлучује о ценовнику услуга које Клуб наплаћује;
23) одлучује о споразумном раскиду уговора пре истека његових рокова и о висини накнада (обештећења) које из тога проистичу;
24) одлучује о организовању и спровођењу спортских такмичења и манифестација и учешћу Клуба у њима;
25) утврђује грб, заставу, амблем, значке и дипломе Клуба;
26) одређује Химну, мото, облик и садржај чланске карте, интернет презентацију и славу Клуба;
27) именује стручне штабове и шефове стручних штабова такмичарске екипе Клуба;
28) одлучује о преузимању обавезе из здравственог осигурања спортисте у складу са Законом;
29) припрема финансијски план Клуба;
30) врши друге послове из делатности Клуба који су му Статутом стављени у надлежност или који нису у делокругу Скупштине Клуба.

Члан 51.

За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор Клуба може образовати комисије и радна тела.
Одлуком о образовању комисије, односно радног тела утврђује се њен делокруг рада и састав.

Члан 52.

Управни одбор Клуба ради на седницама које се одржавају по потреби.
Управни одбор сазива Председник Клуба.
Управни одбор се може сазвати и на захтев Генералног секретара и Надзорног одбора Клуба.

Члан 53.

Управни одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја чланова.
У случају да Управни одбор нема кворум потребан за одлучивање, Председник ће, у хитним случајевима, сазвати најкасније у року од 3 дана нову седницу са истим дневним редом.
На поновљеној седници Управни одбор може да одлучује већином гласова присутних чланова.
Управни одбор одлучује простом већином гласова присутних чланова.
У случају поделе гласова одлучује глас Председника.
Управни одбор доноси опште акте из своје надлежности већином гласова од укупног броја чланова.

Члан 54.

Рад Управног одбора уређује се Пословником о раду Управног одбора.
Управни одбор може, у складу са Пословником, да одлучује о хитним питањима и на електронској седници, осим када се ради о усвајањима општих аката.
Управни одбор може, у складу са Пословником а на писани предлог Председника, да одлучује и писаним изјашњењем чланова ван седнице, осим када је реч о усвајању општих аката.
Управни одбор може донети одлуке из надлежности Скупштине са привременом важношћу ако је доношење истих неопходно за несметан рад Клуба и испуњавање законских обавеза.
Наведене одлуке разматра Скупштина на првој наредној седници и доноси оцену њихове законитости и правилности.

Члан 55.

Чланови Управног одбора, заступник и ликвидациони управник Клуба не могу бити следећа лица:
1) оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони управници, запослени или чланови спортске организације која се такмичи у истом рангу такмичења;
2) чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно службена лица организације у области спорта која управља спортском лигом;
3) лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке странке;
4) власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској кладионици;
5) спортски посредници у одговарајућој грани спорта;
6) која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности,
изнуда, уцена и зеленаштво, омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу и договарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде;
7) која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности.
Приликом регистрације уписа новоизабраног заступника или ликвидационог управника прилаже се и изјава изабраног односно именованог лица овлашћеног за заступање, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, да испуњава услове прописане чланом 33. став 2. односно члана 99. став 5. Закона о спорту.
Надзорни одбор

Члан 56.

Надзорни одбор Клуба је надзорни орган који врши контролу спровођења Статута и других општих аката Клуба, контролу материјално-финансијског пословања Клуба и његове стручне службе и надзор над законитошћу рада органа Клуба.

Члан 57.

Надзорни одбор Клуба броји 3 члана које бира Скупштина Клуба на период од 4 године.
Чланови Надзорног одбора бирају се из редова чланова-стручњака који познају материјално-финансијско пословање као и законску регулативу у спортском падобранству и спорту уопште.
Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора на конститутивној седници.
Чланови Надзорног одбора могу бити смењени на седници Скупштине Клуба и пре истека мандата због неизвршавања својих обавеза у Надзорном одбору или злоупотребе свог положаја.

Члан 58.

Надзорни одбор ради по потреби.
Надзорни одбор је самосталан у свом раду.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора.
Надзорни одбор врши:
1) непосредну заштиту имовине и интереса Клуба;
2) заштиту права чланова Клуба;
3) спречавање злоупотреба;
4) спречавање несавесног и неодговорног рада, сукоба интереса, и злоупотреба функција чланова, органа и аката.
Надзорни одбор подноси извештај на годишњој седници Скупштине Клуба о питањима из свог делокруга.

Члан 59.

Надзорни одбор подноси извештај на годишњој седници Скупштине о контроли материјално-финансијског пословања и законитости рада органа Клуба.
Надзорни одбор је у обавези да изврши контролу одређених области рада Клуба на захтев Председника, Скупштине, Управног одбора или 1/3 чланова.
Сазивање и рад Надзорног одбора ближе се одређује Пословником о раду Надзорног одбора.
Председник

Члан 60.

Председника Клуба бира Скупштина на предлог редовних чланова Клуба.
Председник Клуба бира се на време од 5 година и може бити поново биран на исту функцију.
Председник Клуба за свој рад одговара Скупштини Клуба.

Члан 61.

Председник Клуба:
1) представља Клуб и финансијски је налогодавац за извршење финансијског плана;
2) руководи радом Клуба и усклађује активности органа Клуба;
3) организује, усмерава и координира сарадњу са надлежним државним органима и другим органима и организацијама;
4) остварује спортску сарадњу;
5) предлаже именовање Генералног секретара Клуба и чланова Управног одбора;
6) одобрава службена путовања у иностранство;
7) усклађује и помаже рад секција Клуба;
8) сазива седнице Скупштине и истим председава;
9) сазива седнице Управног одбора и руководи његовим радом;
10) брине о извршавању програма, планова, одлука и закључака Скупштине и УО;
11) стара се о остваривању циљева Клуба и права и обавеза чланова Клуба и предузима потребне мере;
12) потписује одлуке и друга акта која доноси Скупштина;
13) подноси Скупштини Клуба годишњи извештај о раду Клуба, који обухвата и његов рад и рад Управног одбора;
14) у сарадњи са Генералним секретаром припрема седнице Скупштине и Управног одбора;
15) утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор Савеза;
16) обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Савеза.
Председник Клуба одређена овлашћења из свог делокруга може пренети на Генералног секретара Клуба.
Оваква овлашћења се изричито морају унети у записник на седници на којој су донета.
Генерални секретар

Члан 62.

Генерални секретар Клуба:
1) заступа Клуб у имовинским и другим правним пословима и налогодавац је за извршење финансијског плана Клуба;
2) организује и контролише обављање стручних послова у Клубу и преузима мере за унапређење тих послова;
3) одобрава службена путовања у земљи и издаје решења за службена путовања у иностранство;
4) стара се о припремама седница органа Клуба и о извршавању одлука и других аката тих органа;
5) доноси одлуке по питањима материјалног и радно-правног положаја радника у Стручној служби Клуба и закључује појединачни уговор у складу са Законом;
6) има права, овлашћења и одговорности пословодног органа, у складу са Законом и другим прописима којима се уређују радни односи;
7) обавља послове које на њега пренесе Председник Клуба;
8) учествује у раду Скупштине, Управног одбора и Надзорног одбора Клуба, без права одлучивања;
9) предлаже Управном одбору Правилник о организацији Клуба;
10) одговара за законитост рада Клуба;
11) обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Клуба.
Генерални секретар може одређене послове из свог делокруга пренети на друга руководећа лица Клуба.

Члан 63.

За Генералног секретара Клуба може да буде именовано лице које:
1) има најмање вишу стручну спрему;
2) има стручне и организационе способности за обављање руководећих послова;
3) има искуства у друштвено-спортским активностима;
4) познаје текуће проблеме и проблеме развоја спорта.

Члан 64.

Генералног секретара именује и разрешава Управни одбор Клуба.
Генерални секретар, уколико се прима у радни однос са Клубом, именује се конкурсом у складу са Законом на време од 4 године и може бити поново именован на исту функцију.
Генерални секретар је одговоран за рад и пословање Клуба у оквиру својих надлежности.
Генерални секретар за свој рад одговара Скупштини, Управном одбору и Председнику Клуба.
Уговор о раду са Генералним секретаром потписује Председник Клуба.

Члан 65.

У вршењу надзора над законитошћу рада Клуба, Генерални секретар има овлашћења која на основу Закона има директор привредног друштва.
Управни одбор Клуба не може разрешити Секретара његове функције због предузимања мера усмерених на обезбеђење законитости рада Клуба.

Члан 66.

Заступник може у свако доба дати оставку Клубу писаним путем.
Оставка заступника производи дејство у односу на Клуб даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.
Оставка заступника региструје се у складу са законом којим је уређен поступак регистрације у Агенцији.
Ако је једини заступник Клуба дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове који не трпе одлагање до именовања новог заступника, али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са законом којим је уређен поступак регистрације у Агенцији.
Ако је Клуб остао без јединог заступника, а нови заступник не буде регистрован у Регистру у даљем року од 60 дана, сваки члан Клуба може тражити да суд у ванпарничном поступку постави привременог заступника Клуба.
Поступак из претходног става је хитан и суд је дужан да одлуку по захтеву донесе у року од осам дана од дана пријема захтева.
Ако је Клуб остао без јединог заступника, а нови заступник не буде регистрован у Регистру у даљем року од шест месеци, Клуб престаје.

VI ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОУЗРОКОВАНУ ШТЕТУ

Члан 67.

Чланови органа Клуба дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно према Клубу, у складу са Законом и општим актима Клуба.
Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју су гласањем за одређену одлуку проузроковали Клубу ако је та одлука донесена грубом непажњом или са намером да се штета проузрокује.
За штету не одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања ако су у поступку који је претходио гласању образложили свој став о штетности предлога одлуке о коме се гласа.
Захтев за накнаду штете из става 2. овог члана застарева у року од десет година од дана доношења одлуке којом је проузрокована штета Клубу.
Тужбу за накнаду штете може у име и за рачун Клуба подићи Скупштина, Управни одбор, заступник, надзорни одбор или чланови који чине 5% од укупног броја чланова Клуба, спортско друштво и надлежни национални грански спортски савез, а ако Клуб користи средства у друштвеној или јавној својини и надлежни јавни правобранилац.
Одлуком Клуба може се одредити посебан заступник за поступак за накнаду штете.
Остварена накнада штете припада Клубу а лице које је поднело тужбу има право на накнаду трошкова за вођење спора.
Могућност подношења тужбе за накнаду штете не може се условити или забранити.
Одредбе ст. 1−8. овог члана сходно се примењују и на радње заступника, заступника огранка Клуба, ликвидационог управника и стечајног управника којима је проузрокована штета Клубу.

VII СТРУЧНА СЛУЖБА КЛУБА

Члан 68.

За обављање стручних, административних и помоћних послова, Клуб може оформити Стручну службу у складу са Правилником о систематизацији радних места.
Обављање одређених послова Клуб може поверити одговарајућим стручним институцијама и организацијама.

Члан 69.

Стручна служба Клуба обавља нарочито:
1) послове на спровођењу Статута, одлука и других аката органа Клуба и облика организовања и рада у Клубу;
2) припрема анализе, извештаји и информације, нацрте општих и других аката Клуба;
3) организује активности и извршава послове из делатности Клуба и обавља друге послове.

Члан 70.

Пословима Стручне службе руководи Генерални секретар Клуба.

Члан 71.

Радници Стручне службе Клуба, у складу са пословима које обављају, имају право на одговарајућу зараду и друга примања, као и друга права, обавезе и одговорности по основу рада.

Члан 72.

Правилником о систематизацији радних места утврђују се јединствени називи за радна места у Стручној служби Клуба, опис послова, број извршилаца као и јединствени захтев у погледу степена стручне спреме и други услови за обављање послова и задатака.

VIII СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА КЛУБА

Члан 73.

Средства за рад Клуб обезбеђује из:
13) чланарине његових чланова;
14) добровољних прилога;
15) прихода сопствених спортских привредних друштава, у складу са Законом о спорту;
16) прилога донатора и спонзора (у новцу или натури);
17) финансијских субвенција;
18) оставина;
19) давања из буџета;
20) камата на улоге;
21) закупнина;
22) дивиденди;
23) других извора дозвољених Законом.
Средства из става 1. овог члана својина су Клуба.

Члан 74.

Висину, начин и рокове плаћања чланарине утврђује Управни одбор Клуба на почетку године.

Члан 75.

Материјално-финансијско пословање и евиденција средстава Клуба уређује се посебним актом.

Члан 76.

Клуб управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на коришћење.
Клуб може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под условима утврђеним Законом.

Члан 77.

Клуб може објекте и средства којима располаже, односто користи, дати на коришћење члановима Клуба, под условима утврђеним Одлуком Управног одбора.

Члан 78.

За финансирање посебних активности из програма рада Клуба заинтересовани чланови могу да удружују средства и оснивају фондове са посебном наменом.
Располагање овим средствима врши се одлуком удружиоца средстава.

Члан 79.

Клуб одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.
Имовину Клуба чине непокретности и средства која стекне и којима располаже.
Чланови Клуба и чланови органа Клуба солидарно одговарају са Клубом за његове обавезе ако поступају са имовином Клуба као да је у питању њихова имовина или ако злоупотребе Клуб ради извршавања незаконитих радњи и остваривања личних преварних циљева.
Имовина Клуба може да се користи једино за остваривање циљева утврђених овим Статутом и не може се делити члановима Клуба.
Располагање имовином супротно одредбама Закона о спорту ништаво је.

Члан 80.

Приходи које Клуб оствари обављањем своје делатности искључиво се користе за остваривање циљева утврђених овим Статутом.
Клуб може основати спортско привредно друштво или друго правно лице, у складу са Законом о спорту и Законом о привредним друштвима, ради прибављања средстава потребних за остваривање својих циљева и у ту сврху користи целокупну остварену нето добит тог основаног правног лица.
Клуб може основати и друге облике организовања, у складу са позитивно-правним прописима.
IX АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА

Члан 81.

Допинг је забрањен, како на такмичењу тако и изван њега.
Спортиста не сме да користи допинг средства која су као таква предвиђена Правилником о листи забрањених допинг средстава, нити му стручна лица ангажована у Клубу смеју дати иста.
У случају поступања на начин из претходног члана, по поднетој тужби решава Стални спортски арбитражни суд при Спортском савезу Србије, у складу са Правилником о Сталном спортском арбитражном суду при Спортском савезу Србије, Статутом Спортског савеза Србије и Статутом Ваздухопловног савеза Србије.

X ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ И СУКОБ ИНТЕРЕСА

Члан 82.

Генерални секретар Клуба, чланови органа Клуба, чланови Стручне службе и чланови осталих облика организовања и рада у Клубу, не могу, директно или индиректно бити ангажовани у конкурентској спортској организацији из гране спорта за коју је Клуб регистрован.
Лица из претходног става овог члана не смеју користити Клуб за лично богаћење, односно личне потребе.
Под сукобом интереса сматра се сукоб интереса у смислу Закона о спорту и Статута Ваздухопловног савеза Србије.
Клуб има право на накнаду штете настале повредом забране конкуренције и сукоба интереса.
У случају сукоба интереса између Клуба и Генералног секретара, Клуб заступа Председник Клуба.

XI РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 83.

Спорове између чланова Клуба решавају органи Кпуба из њихове надлежности, осим спорова за које је предвиђена искључива надлежност Сталног спортског арбитражног суда при Спортском савезу Србије, односно искључива надлежност Суда.

XII ОПШТИ АКТИ КЛУБА

Члан 84.

Општи акти Клуба су Статут Клуба, правилници, пословници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.
Иницијативу за доношење Статута Клуба, односно за његове измене и допуне може дати Управни одбор, Надзорни одбор, Председник, Генерални секретар или најмање 1/4 чланова Клуба.
Уколико прихвати иницијативу, Управни одбор формира Статутарну комисију која утврђује Нацрт Статута.
Управни одбор усваја Нацрт Статута који му је доставила Статутарна комисија и упућује га свим члановима Клуба на разматрање и јавну расправу.
Јавна расправа траје најмање 15 дана.
У хитним случајевима Управни одбор може Скупштини доставити предлог за измене и допуне Статута и без спровођења јавне расправе.
Управни одбор Клуба разматра приспеле писане предлоге и примедбе на Нацрт Статута и утврђује текст Предлога Статута, односно измена и допуна Статута Клуба и доставља га Скупштини на разматрање и усвајање.
Статут, односно измене и допуне Статута, усвајају се двотрећинском већином гласова од укупног броја чланова Скупштине.

Члан 85.

О неприхватању иницијативе за доношење измена и допуна Статута, Управни одбор обавештава подносиоца иницијативе одлуком која садржи образложење.
Подносилац иницијативе незадовољан одлуком Управног одбора може предложити Скупштини да покрене поступак измена и допуна Статута.

Члан 86.

Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Управног одбора Клуба могу дати Надзорни одбор, Председник, Секретар или најмање 1/3 редовних чланова Клуба.

Члан 87.

Општи акти клуба ступају на снагу осмог дана од дана усвајања, осим ако је одлуком о њиховом доношењу одређен други рок њиховог ступања на снагу.
Одлуком о доношењу општег акта Клуба одређује се и начин његовог објављивања.

Члан 88.

Општи акти Клуба морају бити у сагласности са Статутом Клуба и Статутом и општим актима Ваздухопловног савеза Србије.
Члан 89.
У случају несагласности општег акта Клуба и овог Статута примениће се одредбе Статута.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Клубу морају бити у складу са општим актима Клуба.
У случају несагласности одредаба Статута или другог општег акта Клуба са одредбама Статута или општих аката Ваздухопловног савеза Србије, непосредно се примењују одредбе Статута, односно општег акта Ваздухопловног савеза Србије.

XIII ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА

Члан 90.

Рад Клуба је јаван.
Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама овог Статута, Статута Ваздухопловног савеза Србије, Закона о спорту и Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Члан 91.

У циљу информисања чланства, као и комерцијалне и пропагандне делатности Клуба, Клуб може имати своје штампано и/или електронско гласило.

Члан 92.

Јавност рада Клуба обезбеђује се јавношћу седница органа, тела и других скупова у Клубу, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног информисања и другим средствима обавештавања.

Члан 93.

Органи и тела Клуба могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа, када се разматрају документа или подаци поверљиве природе.

Члан 94.

Клуб редовно упознаје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима усвојеним на седницама органа, тела и других скупова, као и актуалним дешавањима у Клубу путем средстава јавног информисања или свог гласила.

XIV НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА КЛУБА

Члан 95.

У знак признања за достигнућа у раду на унапређењу и развоју Клуба, спортског падобранства и за постигнуте врхунске спортске резултате на ваздухопловним спортским такмичењима у земљи и иностранству, Клуб додељује признања и награде.
Установљење признања и награда, услови и критеријуми за њихово додељивање, као и начин њиховог додељивања, прописују се посебним правилником Клуба.

XV ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ

Члан 96.

Клуб води књигу чланова.
Клуб води основне евиденције о подацима који се уписују у матичне и друге евиденције, односно евиденције спортских објеката, врхунских спортиста, спортских стручњака, стручњака у спорту и спортских резултата, у складу са Законом.
Клуб се уписује у матичне евиденције у складу са Законом.
Клуб води књигу одлука у коју се уносе одлуке органа Клуба.

XVI ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА

Члан 97.

Клуб престаје са радом када престану да постоје законски услови за његово пословање.
Одлуку о престанку рада Клуба доноси Скупштина Клуба са двотрећинском већином гласова
од укупног броја чланова Скупштине.

Члан 98.

У случају престанка рада имовина Клуба по подмирењу обавеза припашће члановима Клуба
сразмерно уделу у развоју Клуба.

XVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 99.

Општи акти Клуба усагласиће се са одредбама овог Статута у року од 30 дана од дана
ступања на снагу Статута.

Члан 100.

Постојећи органи Клуба и именована лица настављају са радом до истека мандата на који су
бирани, односно именовани.

Члан 101.

Ако Агенција за привредне регистре, као надлежни државни орган за регистрацију Клуба,
захтева измену одређених одредаба Статута из формалних разлога, Управни одбор се
овлашћује да том захтеву удовољи без сазивања Скупштине Клуба.

Члан 102.

Овај Статут ступа на снагу његовим усвајањем.
Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут донет дана 05. 12. 2015. године.
Статут се објављује на интернет страници Клуба и огласној табли.

Члан 103.

На остала питања која нису решена овим Статутом примењују се одредбе Закона о спорту
Републике Србије („Сл.Гласник РС“, бр. 10/2016).

У Београду,
12. јануара 7525./2017. године

Председник Скупштине

Ненад Кузмановић

 

Преузмите Статут у ПДФ формату: